Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Речник

Акция
Ценна книга, издавана от акционерни дружества, удостоверяваща участието на техния притежател в капитала на дружеството. Дава право за участие в управлението и получаване на част от печалбата и на ликвидационна стойност.

 

Активно управление на портфейл
Управление на портфейл базирано на определяне на конкретни пазарни сектори или ценни книжа с ценови отклонения. При анализа на ценните книжа, „подценените „ се включват, в портфейла, а „надценените” се изключват от него.

 

Алфа
Коефициент за определяне дохода от една ценна книга, който се изчислява, като се съпостави доходът от ценната книга със средния очакван доход от други източници.

 

Балансова стойност на една акция
Частното на стойността на собствения капитал по счетоводния баланс и броя на издадените акции.

 

Безрисков актив
Актив със сигурна бъдеща норма на възвръщаемост. В практиката е прието за такива да се приемат краткосрочните държавни ценни книжа.

 

Бета
Коефициент отчитащ зависимостта в цената на дадена ценна книга спрямо даден борсов индекс.

 

Борсов посредник
Лице, което договор с инвестиционен посредник, член на фондовата борса извършва непосредствено сделки с ценни книжа на борсата.

 

Брейди облигации
Облигации, издадени с цел да се трансформира външния дълг към Лондонския клуб (частни инвеститори) в дългосрочни облигации. Издадени са три вида Брейди облигации: DISC, FLIRB и IAB. Търгуват се както на международните пазари, така и в България.

 

Български депозитарни разписки
Емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата по други базови ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа.

 

Варант
Ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.

 

Вторичен пазар на ценни книжа
Пазарът, на който ценни книжа в обращение се продават и купуват от притежателите им, които са различни от емитента.

 

Главница
Номиналния размер на дълга, без сумата на дължимите лихви.

 

Диверсификация
Процесът по включване в портфейл на различни видове активи, с оглед намаляване на риска и подобряване на инвестиционните резултати на портфейла. Диверсификацията е по-добра, когато инвестициите са в активи, които имат ниска корелация.

 

Депозит
Парични средства в местна или чуждестранна валута, предоставени от физически или юридически лица на търговска банка с цел съхранение и получаване на доход за срока на влагане.

 

Договор за разлика (CFD)
Ценна книга, която изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа и предварително фиксираната им в договора цена.

 

Договорен фонд
Обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от управляващо дружество.

 

Доходност до падежа (Yield to maturity)
Мярка на средната норма на възвръщаемост, която може да се получи от дадена облигация, ако тя бъде задържана до датата на падежа.

 

Държавни Ценни Книжа
Облигации, емитирани от Министерството на Финансите (МФ) или Българска Народна Банка (БНБ) за финансиране на бюджета. Те могат да бъдат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Краткосрочните са със срок на изплащане до една година включително. По правило те се продават на цена под номиналната им стойност като доходът е отстъпка от номинала. Средносрочните ценни книжа са със срок на изплащане от 2 до 5 години, а дългосрочните над 5 години. БНБ организира първичния пазар на ДЦК чрез провеждане на аукциони, на които имат право да участват единствено първични дилъри на ДЦК.

 

Еврооблигации
Международни облигации, деноминирани във валута, различна от тази на емитента.

 

Емитент
Лицето задължено по ценните книжа, които издава или е издало чрез първично публично предлагане, включително при учредяване на дружеството или са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

 

Ефективна годишна доходност
Ануализиран лихвен процент върху дадена ценна книга, изчислен по метода на сложната лихва.

 

Записване на ценни книжа
Безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност.

 

ЗУНК облигации
Облигации, издадени от Министерството на Финансите през 1994 година с падеж 25 години, за да покрият задължения по необслужвани кредити на държавни предприятия към български банки. ЗУНК облигациите са деноминирани в лева, долари и евро.

 

Инвеститор
Лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата квалификация или опит за това.

 

Инвестиционна консултация относно ценни книжа
Предоставяне на съвети чрез устни изявления, документи или по друг начин относно стойността на ценните книжа или преценка за инвестиране в ценни книжа, в това число преценка относно вида, позициите и цената на ценните книжа, които ще представляват обект на инвестиране, с изключение на съвети, които се предоставят чрез публикации, адресирани до неопределен кръг лица.

 

Инвестиционен портфейл
Комбинация от ценни книжа, държани от един инвеститор.

 

Инвестиционен посредник
Юридическо лице финансов посредник, който извършва сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии; управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове.

 

Инвестиционно дружество
Акционерно дружество, което инвестира парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, в ценни книжа. Инвестиционно дружество инвестира набраните средства в инструменти на паричния пазар, облигации или акции.

 

Ипотечни облигации
Ценни книги, които се издават от банките на основата на портфейлите им от кредити, обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза на банките върху недвижими имоти (ипотечни кредити).

 

Капитал
Парите, необходими за извършването на определена дейност. Капитал се набира чрез издаване на акции и дългосрочни кредитни инструменти. Съотношението на обикновените акции, привилигированите акции и дългосрочните кредити определя капиталовата структура на дадена компания.

 

Квалифицирани дългови ценни книжа
Ценни книжа с дългосрочен кредитен рейтинг, не по-нисък от “BBB+” по Standart and Poor’s и Fitch или “Baa1” на Moody’s. Ценни книжа с краткосрочен кредитен рейтинг, не по-нисък от “A-2” по Standart and Poor’s, “F-2” на Fitch или “Р-3” на Moody’s.

 

Клиринг
Взаимно прихващане на насрещните вземания на страните по сделки с ценни книжа.

 

Колективна инвестиционна схема
Предприятие, организирано като инвестиционно дружество, фонд от договорен тип или дялов тръст, което инвестира в ценни книжа парични следства, набрани чрез публично предлагане на акции или дялове, и което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответните на притежатерите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваще се на нетната стойност на активите му.

 

Комисия за финансов надзор
Институция, регулираща търговията с ценни книжа в България.

 

Корпоративна облигация
Облигация, емитирана от дадена компания.

 

Кредитен рейтинг
Оценка на способността на дадено лице, корпорация, държава, да обслужва задълженията си. Изчислява се на база на кредитната история и на текущото състояние на лицето.

 

Крива на доходността
Графика на доходността до падежа като функция на времето, оставащо до падежа.

 

ЛИБОР (LIBOR, London InterBank Offer Rate)
Междубанковият лихвен процент в Лондон, по който банките си предоставят взаимно средства на европейския пазар. ЛИБОР е международно признат и се използва за база при определянето на други видове заеми, неустойки у др.

 

Ликвидност
Скоростта, с която даден актив може да се преобразува в пари.

 

Матуритет
Остатъчен срок до падежа на дългов финансов инструмент.

 

Нетна стойност на активите
Сумата от пазарната стойност или балансовата стойност на ценните книжа в портфейла на колективна инвестиционна схема, вземанията за лихви и дивиденти от тези ценни книжа, паричните средства по банкови сметки и на каса и други активи, намалена с оценената стойност или балансовата стойност на задълженията за управление по получени заеми.

 

Облигация
Лихвоносна дългова ценна книга, емитирана от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции или фирми.

 

Облигация с плаваща лихва
Облигация, чиято купонна лихва се коригира периодично в съответствие с определена пазарна лихва.

 

Облигационен договор
Документът, определящ договора между емитента на облигацията и облигационера.

 

Обменен курс
Цената на единица от валутата на една страна, изразена чрез валутата на друга страна.

 

Общинска облигация
Облигация, емитирана от дадена община.

 

Опция
Ценна книга, която изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата.

 

Падеж
Срока, за който е емитирана дадена дългова ценна книга.

 

Пазарен (или систематичен) риск
Специфичен за фирмата риск. Пазарният риск е рискът, който може да се припише на общите макроикономически фактори. Специфичният за фирмата риск отразява рискът, който е характерен за дадена фирма и не зависи от пазарния риск.

 

Пазарна цена
Паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.

 

Паричен пазар
Пазарът, на който се търгуват дългови ценни книжа със срок до 1 година (търговски книжа, репo, краткосрочни държавни ценни книжа).

 

Поемане на емисия
Процесът на пласиране на ценни книжа на капиталовия пазар.

 

Права
Ценни книги, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество.

 

Проспект
Одобрен от Комисията за финансов надзор документ, съдържащ цялата информация за емитента на ценни книжа.

 

Привилегировани акции
Акции в една корпорация, които са без право на глас, но изплащат фиксиран или променлив поток от дивиденти.

 

Първичен пазар
Пазар, на който се предлагат първоначално издадени (емитирани) ценни книжа.

 

Реален лихвен процент
Частта, с която лихвеният процент надхвърля процента на инфлацията. Темпът на растеж на покупателната способност, който съответства на една инвестиция.

 

РЕПО сделка
Сделка, при която един инвеститор продава финансов актив на друг и се задължава да го закупи обратно след определено време на определена цена, която е по-висока от цената на първата сделка.

 

Риск
Вероятността от загуба или възвръщаемост, по-ниска от очакваната.

 

Рискова премия
Очаквана възвръщаемост, надхвърляща тази на безрисковите ценни книжа. Премията представлява компенсация за риска на една инвестиция.

 

Сетълмент
Изпълнение на задълженията по сделка с ценни книжа за тяхното регистиране по сметка на приобретателя в Централен депозитар и тяхното заплащане.

 

СОФИБОР
Индекс представляващ фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар. Той се изготвя за набор от срочности в 11:00 ч. местно време всеки работен ден като средна величина от котировките “продава”, подадени от представителна група банки.

 

Счетоводна печалба
Печалбата на фирмата, декларирана в отчета за доходите.

 

Технически анализ
Проучване с цел намиране на надценени или подценени ценни книжа. Акцентира върху повтарящите се и предвидими схеми в цените на акциите и върху заместители за пазарния натиск за продажби или купуване.

 

Търговски книжа
Инструмент на паричния пазар, който се емитира от първокласни дружества и няма специално обезпечение.

 

Управление на портфейл
Процес по определянето и оценката на целите и ограниченията на инвеститора, които да послужат за база за изготвяне на инвестиционна политика. След дефиниране на целите се извършва формулиране на подходяща инвестиционна стратегия. Реализирането на инвестиционната стратегия се осъществява чрез избирането на оптимални комбинации от финансови и материални активи, съществуващи на пазара и последващо следене на пазарните условия, и промените в характеристиките на активите в портфейла и целите и ограниченията на инвеститора. Коригиране на портфейла въз основа на настъпили промени в пазарните условия и нуждите на инвеститора.

 

Управляващо дружество
Акционерно дружество, което управлява дейността по инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, осъществявана от инвестиционни дружества и/или управление на портфейлите на други институционални инвеститори.

 

Фондова борса
Регулиран пазар на ценни книжа. Търговията се осъществява от лицензирани брокери, имащи договор с регистриран на борсата инвестиционен посредник.

 

Форуърден договор
Споразумение, изискващо бъдеща доставка на един актив на договорена цена.

 

Фундаментален анализ
Проучване с цел предвиждане стойността на акциите, което набляга върху такива определящи фактори, като перспективи за печалби и дивиденти, очаквания за бъдещите лихвени проценти и оценяване на рисковете за фирмата.

 

Фючърс
Стандартизирана ценна книга, която се търгува на регулирани пазари за ценни книжа и изразява правото и задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на определена дата.

 

Хеджиране
Инвестиране в един актив с цел да се намали общия риск на даден портфейл

 

Ценна книга с фиксиран доход
Ценна книга, например, облигация, която изплаща определен паричен поток през даден период от време.

 

Централен Депозитар
Институция, чиято основната дейност се състои в регистриране на сделките с безналични ценни книжа, осъществени на фондовата борса и на извънборсовия пазар, както и откриване и водене на такива сметки. Централният Депозитар поддържа национален регистър на всички публично търгувани дружества и техните акционери.