Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Данъчно облагане

 

Данъчно облагане на доходите на притежателите на дялове в Договорните Фондове    

 

 

Корпоративно данъчно облагане


Договорния Фонд, като вид колективна инвестиционна схема, допусната до публично предлагане в Република България ползва преференциално данъчно третиране: неговата печалба не се облага с корпоративен данък  (чл. 174, от Закона за корпоративното подоходно облагане).

 

Облагане с данък добавена стойност
 

Управлението на дейността на Договорния Фонд, като вид колективна инвестиционна схема, е освободена финансова услуга и не подлежи на облагане с данък добавена стойност (чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за данък върху добавената стойност).

 

 

Данъчно облагане на доходите на притежателите на дялове в Договорните Фондове

 

Не подлежат на данъчно облагане доходите на местни лица от сделки с дялове на Фонда (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа (чл. 44, т. 1  , във вр. с § 1, т. 22 от Закона за корпоративното подоходно облагане; чл. 13, ал. 1, т. 3, във вр. с § 1, т. 11 от  Закона за данъците върху доходите на физическите лица).

Не се облагат с данък, удържан при източника (от Фонда/Управляващото Дружество) доходите (капиталовата печалба) от сделки с дялове на Фонда, когато разпореждането е извършено на регулиран български пазар на ценни книжа, реализирани от чуждестранни лица и неперсонифицирани дружества не чрез място на стопанска дейност в страната (чл. 196, във вр. с § 1, т. 21 от Закона за корпоративното подоходно облагане) ако доходът е реализиран чрез място на стопанска дейност в страната, чуждестранните лица принципно се третират като местни лица (вж. горния параграф).