Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 30 Март 2018 г.

Процент от активите
1.   Акции 64.60 %
2.   Корпоративни облигации 16.73 %
3.   Държавни ценни книжа 7.08 %
4.   Дялове в други КИС и ИФ 7.99 %
5.   Парични средства 3.00 %
6.   Вземания 0.60 %
Всичко : 100.00 %