Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 30 Септември 2019 г.

Процент от активите
1.   Акции 69.61 %
2.   Корпоративни облигации 16.25 %
3.   Държавни ценни книжа 5.26 %
4.   Дялове в други КИС 6.31 %
5.   Финансови инструменти на други предприятия за колективно инвестиране 1.66 %
6.   Парични средства 0.66 %
7.   Вземания 0.25 %
Всичко : 100.00 %