Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 31 Октомври 2018 г.

Процент от активите
1.   Акции 65.23 %
2.   Корпоративни облигации 18.15 %
3.   Държавни ценни книжа 6.70 %
4.   Дялове в други КИС и ИФ 7.27 %
5.   Парични средства 2.29 %
6.   Вземания 0.36 %
Всичко : 100.00 %