Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 31 Декември 2017 г.

Процент от активите
1.   Акции 63.49 %
2.   Корпоративни облигации 17.04 %
3.   Държавни ценни книжа 7.38 %
4.   Дялове в други КИС и ИФ 7.49 %
5.   Парични средства 3.35 %
6.   Вземания 1.25 %
Всичко : 100.00 %