Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 30 юни 2020 г.

Процент от активите
1.   Акции 73.16 %
2.   Корпоративни облигации 13.68 %
3.   Държавни ценни книжа 4.99 %
4.   Дялове в други КИС 6.07 %
5.   Финансови инструменти на други предприятия за колективно инвестиране 1.64 %
6.   Парични средства 0.06 %
7.   Вземания 0.40 %
Всичко : 100.00 %