Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 31 март 2020 г.

Процент от активите
1.   Акции 72.94 %
2.   Корпоративни облигации 13.69 %
3.   Държавни ценни книжа 4.95 %
4.   Дялове в други КИС 5.97 %
5.   Финансови инструменти на други предприятия за колективно инвестиране 1.65 %
6.   Парични средства 0.10 %
7.   Вземания 0.70 %
Всичко : 100.00 %