Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 30 Юни 2018 г.

Процент от активите
1.   Акции 66.37 %
2.   Корпоративни облигации 14.92 %
3.   Държавни ценни книжа 7.08 %
4.   Дялове в други КИС и ИФ 8.23 %
5.   Парични средства 2.35 %
6.   Вземания 1.05 %
Всичко : 100.00 %