Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 31 Декември 2019 г.

Процент от активите
1.   Акции 71.94 %
2.   Корпоративни облигации 14.14 %
3.   Държавни ценни книжа 5.14 %
4.   Дялове в други КИС 6.22 %
5.   Финансови инструменти на други предприятия за колективно инвестиране 1.63 %
6.   Парични средства 0.22 %
7.   Вземания 0.71 %
Всичко : 100.00 %