Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 31 Август 2018 г.

Процент от активите
1.   Акции 66.93 %
2.   Корпоративни облигации 15.15 %
3.   Държавни ценни книжа 7.18 %
4.   Дялове в други КИС и ИФ 8.26 %
5.   Парични средства 2.05 %
6.   Вземания 0.43 %
Всичко : 100.00 %