Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2014-05-13 ] Спиране на търговия с дяловете на фонда на регулиран пазар
Във връзка с промени в нормативната уредба и в правилника на Българска Фондова Борса - София АД, считано от 12.05.2014 г. е закрит сегмента за търговия с дялове на колективни инвестиционни схеми и търговията с всички инструменти регистрирани на този сегмент, в т.ч. и дяловете на ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд" е прекратена.
 
Този факт не оказва влияние върху емитирането и обратното изкупуване на дялове на фонда при Управляващото дружество.
 
Вторичната търговия с дялове ще се извършва извън регулиран пазар. 

[ « назад ]