Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2008-09-05 ] Начало на обратно изкупуване

Управляващо дружество “Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД информира потенциалните инвеститори, че нетната стойност на активите на Договорен фонд „Реал Финанс Високодоходен Фонд” е достигнала необходимия минимален размер, съгласно чл. 166, ал. 3 от Закона за публичното предлагане и от 08.09.2008г. започва обратно изкупуване на дяловете на фондa.
Допълнителна информация можете да получите от УД “Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД, гр. Варна, ул. “Цар Симеон І” № 31, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. “Пушкин” № 24; тел.: (+ 359 52) 653 830, факс: (+359 52) 653 828, електронна страница в Интернет www.rfasset.eu. Лице за контакти: Д.Димитров


[ « назад ]