Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Риск на портфейла

Рискът на портфейла на ДФ Прайм Асетс се изчислява с помощта на стандартното отклонение на постигнатата седмична доходност за последните 52 седмици.


 


Към момента изчислената стойност на стандартното отклонение е:

4.02 %


 
Информация по чл. 43 от Наредба № 44 към 31.12.2019 г.
приета на заседание на СД проведено на 07.02.2020 г.