Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Профил на инвеститора

Рисков профил на Вашата инвестиция

 

Инвестицията в дялове на Фонда се свързва с поемане на умерен до висок риск, тъй като Прайм Асетс предлага диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции, и в по-малка степен от дългови финансови инструменти и от инструменти на паричния пазар.

Следва да имате предвид, че стойността на дяловете на Договорния Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Прайм Асетс не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин.

 

 

Профил на типичния инвеститор

 

Инвестиционният продукт на Прайм Асетс е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които:

а) са готови да поемат умерен до висок инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход;

б) желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;

в) са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план;

г) искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;

д) искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

 

Считаме, че дяловете на Прайм Асетс са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции, при средно до високо ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност.