Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• ДФ Прайм Асетс

“ПРАЙМ АСЕТС”
ДОГОВОРЕН ФОНД


к о л е к т и в н а   с х е м а   о т   о т в о р е н   т и п   з а   и н в е с т и р а н е   
в  акции  и  дългови  ценни  книжа
___________________________________________________________________________
 

    
Договорен Фонд “Прайм Асетс” (наричан по-долу “Прайм Асетс”, “Договорния Фонд” или само “Фонда”), организиран и управляван от Управляващо Дружество “Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД (“Управляващото Дружество”), издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден Прайм Асетс предлага на инвеститорите свои дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Броят дялове на Договорния фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове.
 

Проспектът за публично предлагане на дялове на Прайм Асетс (“Проспекта”) съдържа цялата информация за Договорния Фонд, необходима за вземане на решение за инвестиране в издадените от Фонда дялове, включително основните рискове, свързани с Фонда и неговата дейност. Инвеститорите трябва да разчитат само на информацията, която се съдържа в Проспекта. Прайм Асетс и Управляващото Дружество не са овластили никое лице да предоставя различна информация. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта, преди да инвестират в дялове на Договорния Фонд.

Договорният фонд не представлява финансов продукт отговарящ на критериите на чл. 8 или чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 Ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.


Оповестяване съобразно Регламент (ЕС) 2019/2088 е публикувано в раздел "Проспект, правила, политики"

Декларация по чл. 7, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги 

Към настоящия момент Управляващото дружество не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост в процеса на вземане на инвестиционни решения относно портфейла на ДФ Прайм Асетс. Причините за отказ от отчитане неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост в процеса на вземане на инвестиционни решения са следните:

1. Към момента не е приет пълния пакет технически стандарти към Регламента за таксономията;

2. Към момента липсва обратна информация от страна на дружествата емитенти, относно въздействието върху устойчивостта на тяхната дейност;

3. Към момента липсва методология за извършване на оценка на въздействието върху устойчивостта на дейността на дружествата – емитенти на финансови инструменти;

4. Към момента Управляващото дружество не разполага с информационна база данни от емитенти, инвестиции в чиито финансови продукти са препоръчителни при оценка на рисковете за устойчивостта;

5. В следствие на посочените причини в т. 1 – 4 по-горе, считаме, че към момента разглеждането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения на УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД за сметка на Фонда би довело до накърняване на интереси на дялопритежателите на Фонда.