Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 31 Декември 2017 г.

Процент от активите
1.   Акции 65.44 %
2.   Корпоративни облигации 15.33 %
3.   Държавни ценни книжа 7.58 %
4.   Дялове в други КИС и ИФ 7.26 %
5.   Парични средства 3.39 %
6.   Вземания 1.00 %
Всичко : 100.00 %