Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 28 Февруари 2019 г.

Процент от активите
1.   Акции 66.05 %
2.   Корпоративни облигации 18.42 %
3.   Държавни ценни книжа 5.69 %
4.   Дялове в други КИС 6.90 %
5.   Финансови инструменти на други предприятия за колективно инвестиране 1.90 %
6.   Парични средства 0.55 %
7.   Вземания 0.49 %
Всичко : 100.00 %