Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 30 Август 2019 г.

Процент от активите
1.   Акции 67.84 %
2.   Корпоративни облигации 17.58 %
3.   Държавни ценни книжа 5.49 %
4.   Дялове в други КИС 6.65 %
5.   Финансови инструменти на други предприятия за колективно инвестиране 1.83 %
6.   Парични средства 0.31 %
7.   Вземания 0.30 %
Всичко : 100.00 %