Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 30 юни 2020 г.

Процент от активите
1.   Акции 69.83 %
2.   Корпоративни облигации 15.83 %
3.   Държавни ценни книжа 5.27 %
4.   Дялове в други КИС 6.83 %
5.   Финансови инструменти на други предприятия за колективно инвестиране 1.85 %
6.   Парични средства 0.05 %
7.   Вземания 0.34 %
Всичко : 100.00 %