Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 30 Март 2018 г.

Процент от активите
1.   Акции 66.81 %
2.   Корпоративни облигации 15.44 %
3.   Държавни ценни книжа 7.25 %
4.   Дялове в други КИС и ИФ 7.27 %
5.   Парични средства 2.92 %
6.   Вземания 0.31 %
Всичко : 100.00 %