Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Структура на портфейла

Структура на портфейла към 28 Септември 2018 г.

Процент от активите
1.   Акции 68.25 %
2.   Корпоративни облигации 15.22 %
3.   Държавни ценни книжа 7.23 %
4.   Дялове в други КИС и ИФ 6.95 %
5.   Парични средства 2.06 %
6.   Вземания 0.29 %
Всичко : 100.00 %