Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2015-07-24 ] Обнародван отчет Обнародван отчет към 30.06.2015 г.
[ детайли » ]
[ 2015-04-08 ] Актуализиран проспект Актуализиран проспект на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд
[ детайли » ]
[ 2015-03-23 ] Публикуван финансов отчет Публикуван финансов отчет към 31.12.2014 г.
[ детайли » ]
[ 2015-01-20 ] Актуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите Актуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд
[ детайли » ]
[ 2015-01-19 ] Промяна на цени за емитиране и обратно изкупуване Считано от 19.01.2015 г. разходите по емитиране на дялове отпадат, а тези при обратното изкупуване се изменят съобразно промените в Правилата на Фонда.
[ детайли » ]
[ 2015-01-16 ] Актуализирани правила В УД "Реал Финанс Асет Мениджмънт" АД постъпи уведомление от КФН за одобрение на направените промени в Правилата на Фонда, в Правилата за оценка на активите и в Методите за оценка на активите на Фонда.
[ детайли » ]