Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Покупка на дялове

Покупка на дялове на гише
Инвеститорите могат да закупят дялове на Куест Вижън, като подадат поръчка за покупка, заедно с необходимите приложения към нея, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа, в офиса на Управляващото Дружество с адрес: гр. Варна, ул. “А. С. Пушкин” № 24.

Минимален размер на инвестицията
Закупуването на дялове на Куест Вижън не е обвързано с минимален размер на инвестицията.


Заплащане на емисионната стойност
При подаване на поръчка за закупуване на дялове инвеститорът заплаща емисионната стойност по набирателната сметка на Фонда при "Тексимбанк" АД, BIC TEXIBGSF, IBAN: BG27TEXI95451000311200.


Изпълнение на поръчка за емитиране на дялове
Дялове по подадената поръчка се емитират на следващия работен ден. Емисионната стойност на един дял е равна на НСА на един дял, определена за деня, следващ деня на приемане на поръчката.
 

Поръчката се изпълнява до размера на внесената от инвеститора сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а остатъка от внесената сума се възстановява на инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпълнение на поръчката.