Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Профил на инвеститора

Рисков профил на Вашата инвестиция

 

Инвестицията в дялове на Фонда се свързва с поемане на умерен риск, тъй като Куест Вижън предлага диверсифициран продукт, структуриран както от акции, така и от дългови финансови инструменти и от инструменти на паричния пазар.

Следва да имате предвид, че стойността на дяловете на Договорния Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Куест Вижън не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин.

 

Профил на типичния инвеститор

 

Инвестиционният продукт на Куест Вижън е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които:

а) са готови да поемат умерен инвестиционен риск, който може да им позволи реализирането на доход, по-висок от този по ДЦК или банкови депозити;

б) желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;

в) са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план;

г) искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;

д) искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

 

Считаме, че дяловете на Куест Вижън са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, съставен както от акции, така и от дългови финансови инструменти и от инструменти на паричния пазар, при умерено ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност от тази по ДЦК и по банковите депозити в дългосрочен план.