Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• ДФ КУЕСТ ВИЖЪН

“КУЕСТ ВИЖЪН”
ДОГОВОРЕН ФОНД


к о л е к т и в н а   с х е м а   о т   о т в о р е н   т и п   з а   и н в е с т и р а н е   
в  акции  и  дългови  ценни  книжа
___________________________________________________________________________
 

    
Договорен Фонд “Куест Вижън” (наричан по-долу “Куест Вижън”, “Договорния Фонд” или само “Фонда”), организиран и управляван от Управляващо Дружество “Реал Финанс Асет Мениджмънт” АД (“Управляващото Дружество”), издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден Куест Вижън предлага на инвеститорите свои дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Броят дялове на Договорния фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове.


Проспектът за публично предлагане на дялове на Куест Вижън (“Проспекта”) съдържа цялата информация за Договорния Фонд, необходима за вземане на решение за инвестиране в издадените от Фонда дялове, включително основните рискове, свързани с Фонда и неговата дейност. Инвеститорите трябва да разчитат само на информацията, която се съдържа в Проспекта. Реал Финанс Балансиран Фонд и Управляващото Дружество не са овластили никое лице да предоставя различна информация. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта, преди да инвестират в дялове на Договорния Фонд!