Документи

Общи условия за управление на дейността на ИД и НИД за управление на портфейлите на инвеститори

Информация за клиента относно политиката за добро изпълнение на клиентски нареждания -

Правила за управление на риска

Правила за лични сделки с финансови инструменти

Правила за избягване на конфликтите на интереси и осигуряване на защита срещу разкриване на лична информация

Политика за възнаграждение на квалифицирания персонал

Политика за разглеждане на жалби, искания и възражения на клиенти

Политика за отктиване и съобщаване на подозрителни натеждания и сделки

Политики и процедури относно организацията по вземане на инвестиционни решения

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и предотвратяване финансирането на тероризма

Тарифа

Политика за ангажираност

Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на идентифицирания персонал -

Доклад за изпълнение на политиката за ангажираност

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения


Сайта е в процес на изработка 2021 "Реал финанс Асет Мениджмънт" АД